Projekt pt. „Opracowanie podstaw naukowych żywienia w szpitalach”

Dzieniszewski J., Jarosz M. i wsp., Ocena przesiewowa stanu odżywienia pacjentów dorosłych, [w:] Podstawy naukowe żywienia w szpitalach, Dzieniszewski J., Szponar L., Szczygieł B., Socha J. (red.), IŻŻ, Warszawa, 2001;

Jarosz M. i wsp., Pogłębiona ocena stanu odżywienia pacjentów dorosłych, [w:] Podstawy naukowe żywienia w szpitalach, Dzieniszewski J., Szponar L., Szczygieł B., Socha J. (red.), IŻŻ, Warszawa, 2001

Prof. M. Jarosz był kierownikiem i głównym wykonawcą zadania pt. „Stan odżywienia pacjentów w szpitalach” w ramach projektu zamawianego nr PBZ-012-14 pt. „Opracowanie podstaw naukowych żywienia w szpitalach” finansowanego przez Komitet Badań Naukowych. Zbadano jaki odsetek chorych w szpitalach jest niedożywionych i jakie są przyczyny zaburzeń stanu odżywienia tych pacjentów przed i w trakcie hospitalizacji.

Kalendarz pełen zdrowia

27 lutego

Gabriel, Anastazja, Anna
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!