Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności Instytutu Edukacji Żywieniowej i Stylu Życia Profesora Jarosza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-946), ul. Brazylijska 12 lok. 18, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000887636, REGON: 388441090 NIP: 113-30-29-687 (dalej jako „Instytut”), dotyczy kwestii związanych z ochroną danych osobowych oraz innych informacji i materiałów (dalej jako „Dane”) udostępnianych przez Ciebie Instytutowi w ramach strony internetowej pod adresem: www.instytutjarosza.pl oraz w sklepie internetowym prowadzonym w ramach tej strony, której administratorem jest Instytut (dalej: jako „Serwis”).

Pragniemy zapewnić, że przetwarzamy Twoje Dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Zapewniamy jednocześnie, że Instytut przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Instytut dokłada wszelkich starań zarówno od strony prawnej, technicznej jak i organizacyjnej, aby w jak najwyższym stopniu chronić otrzymane Dane.

Z niniejszej Polityki prywatności dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące Danymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako „RODO”). Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Instytut.

Celem Polityki jest poinformowanie Cię o:

 • sposobie zbierania i przetwarzania Danych, które będą pozyskiwane poprzez uzyskanie do nich dostępu i korzystanie z Serwisu przez Ciebie,
 • celach przetwarzania Danych,
 • Twoich prawach i sposobach ich wykonywania oraz pomocy Instytutowi w ich wykonywaniu przez Ciebie.

1. Administrator Danych

Administratorem Twoich Danych udostępnianych przez Ciebie w Serwisie jest Instytut Edukacji Żywieniowej i Stylu Życia Profesora Jarosza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-946), ul. Brazylijska 12 lok. 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000887636, REGON: 388441090 NIP: 113-30-29-687, o kapitale zakładowym 55 000 zł, pokrytym w całości, e-mail: biuro@instytutjarosza.pl, numer tel: 519 736 700 oraz 22 61 73 728 (dalej jako „Administrator”).

2. Słowniczek

Wszelkie sformułowania pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w słowniczku poniżej:

Serwis
strona internetowa oraz sklep internetowy dostępne pod adresem www.instytutjarosza.pl, których administratorem jest Instytut

Użytkownik
osoba fizyczna, która przegląda treści Serwisu, w tym korzysta z jego funkcjonalności np. poprzez wysyłanie wiadomości za pomocą zakładki Kontakt w Serwisie, a także dokonuje zakupu w sklepie internetowym prowadzonym, w wyniku czego udostępnia w Serwisie swoje Dane

Dane
oznacza dane udostępnione Administratorowi, w tym w Serwisie przez Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer IP, numer telefonu, adres rozliczeniowy, adres do wysyłki, numer NIP

Dane wrażliwe
oznaczają Dane specjalne i Dane karne

Dane specjalne
oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej

Dane karne
oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa

Dane dzieci
oznaczają dane osobowe osób poniżej 16. roku życia

Osoba
oznacza osobę fizyczną, której Dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu

Podmiot przetwarzający
oznacza organizację lub osobę, której Administratorem powierzył przetwarzanie Danych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość)

Eksport Danych
oznacza przekazanie Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

3. Cele i podstawa przetwarzania Danych

Administrator przetwarza Twoje Dane, o ile wraziłeś na to zgodę (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

 • w celu analizy przez Administratora sposobów korzystania z Serwisu przez Ciebie,
 • w celu zapewnienia Ci przez Administratora dostosowanych informacji i materiałów promocyjnych,
 • w celu oceny przez Administratora efektywności Serwisu,
 • w celu geolokalizacji,
 • w celu udostępnienia Twojej lokalizacji,
 • w celu otrzymywania przez Ciebie informacji handlowych,
 • w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Administrator przetwarza Twoje Dane, które są niezbędne do wykonania umowy (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

 • w celu umożliwienia Ci korzystania z funkcjonalności Serwisu niezbędnego do prawidłowej realizacji przez Administratora Umowy o świadczenie Usług oraz Umowy o dostarczenie Produktów,
 • w celu zapewnienia przez Administratora działania Serwisu pod względem technicznym i ochrony Twoich Danych przed kradzieżą, utratą czy nieupoważnionym dostępem
 • opracowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie kierowane do Administratora;

Administrator przetwarza Twoje Dane, które są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

 • w celu dokonywania przez Administratora rozliczeń księgowych związanych z dokonywanymi przez Ciebie zamówieniami Produktów lub Usług;
 • w celu obsługi żądań oraz postępowań prowadzonych przez uprawnione organy np. sądy, prokuratury, organy ścigania, urzędy które mogą dotyczyć danych Użytkowników;

Administrator przetwarza Twoje Dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • w celach analitycznych (lepszego doboru usług do Twoich potrzeb, ogólnej optymalizacji Produktów i Usług Administratora, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Użytkownikach Serwisu),
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • w celu badania Twojej satysfakcji oraz poziomu zadowolenia z Serwisu a także określenia jakości Serwisu,
 • w celu oferowania przez Administratora Produktów i Usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb,
 • w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), np. w formie kuponów rabatowych;
 • opracowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie kierowane do Administratora;
 • W przypadkach określonych powyżej, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 • Podanie Danych określonych powyżej ma charakter dobrowolny.

4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora, w tym ramach Serwisu

 • O ile zdecydujesz się na korzystanie z Serwisu, sam określasz zakres przetwarzanych Danych.
 • Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu przetwarzane przez Administratora będą następujące Dane:
  • Dane w postaci Twojego numeru IP, a w przypadku gdy zdecydujesz się skontaktować z Administratorem poprzez przesłanie wiadomości za pomocą zakładki Kontakt dostępnej w Serwisie, Administrator może również przetwarzać podane przez Ciebie w tej wiadomości Dane, takie jak Twoje imię i nazwisko, numeru telefonu i adres e-mail,
  • Dane w postaci Twojego numeru IP, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail i numeru telefonu w przypadku, gdy zdecydujesz się dokonać zakupu Produktów lub Usług Administratora,
  • informacje o częstotliwości Twoich wizyt w Serwisie, pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie uprzedniej zgody oraz dane techniczne.
 • Wyłącznie od Twojej decyzji zależy umieszczenie w ramach Serwisu Danych wrażliwych i Danych dzieci.
 • Jeśli osoba nie ukończyła 16 roku życia, powinna zapoznać się z niniejszym tekstem Polityki prywatności wraz ze swoim rodzicem lub opiekunem, tak aby obie te osoby go zrozumiały. Jeśli dowiemy się, że osoba nie ukończyła 16 roku życia i że zgromadziliśmy informacje o tym odbiorcy bez zgody jego rodzica lub opiekuna, usuniemy te informacje tak szybko jak to możliwe.
 • Informujemy Cię, że będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane dotyczące numeru (również IP) i modelu urządzenia, za pomocą którego korzystasz z Internetu łącząc się z Serwisem oraz czasu korzystania z Serwisu, jak też dane eksploatacyjne dotyczące Twoich działań w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

5. Korzystanie z Serwisu

 • W celu skorzystania z Serwisu należy wejść na stronę internetową http://www.instytutjarosza.pl.
 • W przypadku Twojej rezygnacji z korzystania z Serwisu, Twoje Dane nie będą przechowywane przez Administratora, z tym że Administrator zastrzega sobie możliwość zachowania minimalnej liczby Danych na wypadek konieczności wykazania przez Administratora okoliczności, iż Twoje Dane zostały usunięte (wraz ze wskazaniem daty ich usunięcia), a także w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 • Prosimy pamiętać, że takie zmiany mogą nie zostać wprowadzone niezwłocznie. Dołożymy wszelkich starań, aby zastosować się do Twojego wniosku tak szybko, jak będzie to możliwe.

6. Czas przechowywania Danych

Twoje Dane będą przetwarzane w ciągu 6 lat od ostatniej Twojej aktywności w ramach Serwisu, tj. przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przetwarzaniem Twoich Danych.

7. Twoje prawa

 • Masz prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji o sposobie wykorzystywania Twoich Danych. Administrator w jasny sposób informuje o Danych, które gromadzi, w jaki sposób je wykorzystuje, jakim celom mają służyć i komu je przekazuje, jaką zapewnia ochronę tych Danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udziela informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań i uwag.
 • Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do swoich Danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich Danych;
  • prawo do usunięcia Danych, ograniczenia przetwarzania Danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych;
  • prawo do przenoszenia Danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych (sprzeciw)

 • Możesz w każdym czasie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich Danych bez podawania przyczyny. W tym celu należy się skontaktować z Administratorem poprzez e-mail. Twoje Dane zostaną zablokowane na dalszy użytek w Serwisie. Należy mieć na uwadze, że wycofanie zgody przez Ciebie nie ma wpływu na legalność jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego przez Administratora na podstawie wyrażonej przez Ciebie uprzednio zgody na przetwarzanie.
 • Administrator zaprzestanie przetwarzania Twoich Danych niezwłocznie, w tym Danych w celach na jakie uprzednio wyraziłeś zgodę, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich Danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje Dane są Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
 • Korzystanie przez Ciebie z całości lub części Serwisu może być ograniczone lub niemożliwe po wycofaniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie Danych.

9. Skarga na przetwarzanie Danych

Przysługuje Ci uprawnienie do złożenia skargi na działania Administratora w zakresie przetwarzania Twoich Danych do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Odbiorcy Danych

 • Twoje Dane mogą zostać ujawnione Podmiotom Przetwarzającym będącymi partnerami handlowymi Administratora.
 • Do Twoich Danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (jako Podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe.
 • Twoje Dane mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego po uprzednim poinformowaniu Cię przez Administratora i spełnieniu warunków określonych w art. 44 RODO.
 • Administrator korzysta także z narzędzi oferowanych przez Meta Platforms Ireland Limited (poprzednio Facebook Ireland Ltd.) takich jak: Facebook, Instagram, Messenger, Lead Ads, Piksel, wtyczki społecznościowe Facebook i Instagram; Google Ireland Ltd. takich jak: Adwords, Analytics, Search Control oraz The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp takich jak MailChimp Email Marketing.
  Wobec tego, iż są to podmioty międzynarodowe mogą one przekazywać Twoje Dane do państwa trzeciego na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską oraz zgodnie z zasadami przetwarzania danych w tych podmiotach, dla Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation, dla Google https://policies.google.com/privacy?hl=pl, dla Microsoft https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement, dla Mailchimp https://www.intuit.com/privacy/statement/

11. Pytania i kontakt

 • W celu skorzystania z uprawnień i/lub otrzymania wszelkich właściwych informacji należy skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail biuro@instytutjarosza.pl. Użytkownik zostanie poproszony o podanie informacji identyfikacyjnych; jest to wymagane, aby zweryfikować, czy żądanie zostało wysłane przez Ciebie. Administrator w ciągu miesiąca od odebrania żądania Użytkownika udzieli na nie odpowiedzi.
 • W przypadku żądania przez Ciebie zaktualizowania Danych albo ich usunięcia z bazy danych, albo w przypadku jakikolwiek pytań na temat niniejszej Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail  biuro@instytutjarosza.pl.

12. Zmiany w Polityce prywatności

 • Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony Danych oraz rozwój Serwisu mogą wpłynąć na zmiany w Polityce. O wszelkich zmianach Polityki prywatności Administrator poinformuje bezzwłocznie Użytkowników za pośrednictwem Serwisu oraz poprzez wiadomość e-mail.
 • Polityka prywatności obowiązuje od dnia 2022-11-30.

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia