Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności INSTYTUTU  EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-946), ul. Brazylijska 12, lok. 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000887636, REGON: 388441090 NIP: 113-30-29-687, dotyczy kwestii związanych z ochroną danych osobowych oraz innych informacji i materiałów (dalej jako „Dane”) udostępnianych przez Ciebie INSTYTUTOWI EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA  w ramach strony internetowej pod adresem: www.instytutjarosza.pl

której administratorem jest INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA  (dalej: „Serwis”).

Mamy nadzieję, iż korzystanie z towarów i usług INSTYTUTU EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA  spełni Twoje oczekiwania.

Pragniemy zapewnić, że przetwarzamy Twoje Dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Zapewniamy jednocześnie, że INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA  przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA  dokłada wszelkich starań zarówno od strony prawnej, technicznej jak i organizacyjnej, aby w jak najwyższym stopniu chronić otrzymane Dane.

Z niniejszej Polityki prywatności dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące Danymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”). Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA .

Celem Polityki jest poinformowanie Cię o:

 • sposobie zbierania i przetwarzania Danych, które będą pozyskiwane poprzez uzyskanie do nich dostępu i korzystanie z Serwisu przez Ciebie,
 • celach przetwarzania Danych,
 • Twoich prawach i sposobach ich wykonywania oraz pomocy INSTYTUTOWI EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA w ich wykonywaniu przez Ciebie,
 • polityce „cookies”.

1. Administrator Danych

Administratorem Twoich Danych udostępnianych przez Ciebie w Serwisie jest Instytut Edukacji Żywieniowej i Stylu Życia Profesora Jarosza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-946), ul. Brazylijska 12, lok. 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000887636, REGON: 388441090 NIP: 113-30-29-687

2. Słowniczek

Wszelkie sformułowania pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w słowniczku poniżej:

Serwis
strona internetowa dostępna pod adresem internetowym www.instytutjarosza.pl, której administratorem jest INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA

Użytkownik
osoba fizyczna, która przegląda treści Serwisu, w tym korzysta z jego funkcjonalności np. poprzez wysyłanie wiadomości za pomocą zakładki Kontakt w Serwisie, w wyniku czego udostępnia w Serwisie swoje Dane

Dane
oznacza dane udostępnione INSTYTUTOWI EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA , w tym w Serwisie przez Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail,  numer IP

Dane wrażliwe
 oznaczają Dane specjalne i Dane karne

Dane specjalne
oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej

Dane karne
oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa

Dane dzieci
oznaczają dane osobowe osób poniżej 16. roku życia

Osoba
oznacza osobę fizyczną, której Dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu

Podmiot przetwarzający
oznacza organizację lub osobę, której INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA  powierzył/a przetwarzanie Danych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość)

Eksport Danych
oznacza przekazanie Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

3. Cele i podstawa przetwarzania Danych

 • INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA przetwarza Twoje Dane, o ile wraziłeś na to zgodę (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
  • w celu analizy przez INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA sposobów korzystania z Serwisu przez Ciebie,
  • w celu zapewnienia Ci przez INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA dostosowanych informacji i materiałów promocyjnych,
  • w celu oceny przez INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA efektywności Serwisu,
  • w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
  • w celu organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.
 • INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA przetwarza Twoje Dane, celu wykonania umowy, której jesteś stroną jest lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA przetwarza Twoje Dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
  • w celach analitycznych (lepszego doboru usług do Twoich potrzeb, ogólnej optymalizacji produktów INSTYTUTU EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA , optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Użytkownikach Serwisu);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • w celu badania Twojej satysfakcji oraz poziomu zadowolenia z Serwisu a także określenia jakości Serwisu;
  • w celu oferowania przez INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich preferencji;
  • w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA (partnerów INSTYTUTU EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA), np. w formie kuponów rabatowych
 • W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych w celach określonych w pkt 3.1 powyżej, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 • Podanie Danych określonych powyżej ma charakter dobrowolny.

4. Dane osobowe przetwarzane przez INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA , w tym ramach Serwisu

 • O ile zdecydujesz się na korzystanie z Serwisu, sam określasz zakres przetwarzanych Danych.
 • Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu przetwarzane przez INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA będą następujące Dane:
  • Dane w postaci Twojego numeru IP, a w przypadku gdy zdecydujesz się skontaktować z INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA poprzez przesłanie wiadomości za pomocą zakładki Kontakt dostępnej w Serwisie, INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA  może również przetwarzać podane przez Ciebie w tej wiadomości Dane, takie jak Twoje imię i nazwisko, numeru telefonu i adres e-mail,
  • Dane w postaci Twojego numeru IP, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail i numeru telefonu w przypadku, gdy zdecydujesz się dokonać zakupu produktów lub usług INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA ,
  • informacje o częstotliwości Twoich wizyt w Serwisie, pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie uprzedniej zgody oraz dane techniczne.
 • Wyłącznie od Twojej decyzji zależy umieszczenie w ramach Serwisu Danych wrażliwych i Danych dzieci.
 • Jeśli osoba nie ukończyła 16 roku życia, powinna zapoznać się z niniejszym tekstem Polityki prywatności wraz ze swoim rodzicem lub opiekunem, tak aby obie te osoby go zrozumiały. Jeśli dowiemy się, że osoba nie ukończyła 16 roku życia i że zgromadziliśmy informacje o tym odbiorcy bez zgody jego rodzica lub opiekuna, usuniemy te informacje tak szybko jak to możliwe.
 • Informujemy Cię, że będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane dotyczące numeru (również IP) i modelu urządzenia, za pomocą którego korzystasz z Internetu łącząc się z Serwisem oraz czasu korzystania z Serwisu, jak też dane eksploatacyjne dotyczące Twoich działań w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

5. Korzystanie z Serwisu

 • W celu skorzystania z Serwisu należy wejść na stronę internetową http://www.instytutjarosza.pl
 • W przypadku Twojej rezygnacji z korzystania z Serwisu, Twoje Dane nie będą przechowywane przez INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA, z tym że INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA zastrzega sobie możliwość zachowania minimalnej liczby Danych na wypadek konieczności wykazania przez INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA  okoliczności, iż Twoje Dane zostały usunięte (wraz ze wskazaniem daty ich usunięcia), a także w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 • Prosimy pamiętać, że takie zmiany mogą nie zostać wprowadzone niezwłocznie. Dołożymy wszelkich starań, aby zastosować się do Twojego wniosku tak szybko, jak będzie to możliwe.

6. Czas przechowywania Danych

Twoje Dane będą przetwarzane w ciągu 6 lat od ostatniej Twojej aktywności w ramach Serwisu, tj. przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przetwarzaniem Twoich Danych.

7. Twoje prawa

 • Masz prawo zwrócić się do INSTYTUTU EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA celem uzyskania wyczerpujących informacji o sposobie wykorzystywania Twoich Danych. INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA  w jasny sposób informuje o Danych, które gromadzi, w jaki sposób je wykorzystuje, jakim celom mają służyć i komu je przekazuje, jaką zapewnia ochronę tych Danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udziela informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań i uwag.
 • Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do swoich Danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich Danych;
  • prawo do usunięcia Danych, ograniczenia przetwarzania Danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych;
  • prawo do przenoszenia Danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych (sprzeciw)

 • Możesz w każdym czasie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich Danych bez podawania przyczyny. W tym celu należy się skontaktować z INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA poprzez e-mail. Twoje Dane zostaną zablokowane na dalszy użytek w Serwisie. Należy mieć na uwadze, że wycofanie zgody przez Ciebie nie ma wpływu na legalność jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego przez INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA  na podstawie wyrażonej przez Ciebie uprzednio zgody na przetwarzanie.
 • INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA zaprzestanie przetwarzania Twoich Danych niezwłocznie, w tym Danych w celach na jakie uprzednio wyraziłeś zgodę, chyba że INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA  będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich Danych istnieją dla INSTYTUTU EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA  ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje Dane są INSTYTUTOWI EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA  niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
 • Korzystanie przez Ciebie z całości lub części Serwisu może być ograniczone lub niemożliwe po wycofaniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie Danych.

9. Skarga na przetwarzanie Danych

Przysługuje Ci uprawnienie do złożenia skargi na działania INSTYTUTU EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA  w zakresie przetwarzania Twoich Danych do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Odbiorcy Danych

 • Twoje Dane mogą zostać ujawnione Podmiotom Przetwarzającym będącymi partnerami handlowymi INSTYTUTU EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA .
 • Do Twoich Danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (jako Podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe.
 • Twoje Dane mogą być przekazywane przez INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA do państwa trzeciego po uprzednim poinformowaniu Cię przez INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA  i spełnieniu warunków określonych w art. 44 RODO i wyrażeniem przez Ciebie uprzedniej zgody na przekazanie Danych (Eksport Danych). INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA nie przekazuje Twoich danych do państwa trzeciego ale korzysta z narzędzi oferowanych przez Facebook Ireland Ltd. Takich jak: Messenger, Lead Ads, Piksel oraz Google Ireland Ltd. Takich jak: Adwords, Analytics, Search Control oraz Microsoft Corporation w zakresie rozwiązań chmurowych. Wobec tego, iż są to podmioty międzynarodowe mogą one przekazywać Twoje Dane do państwa trzeciego na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską oraz zgodnie z zasadami przetwarzania danych w tych podmiotach, dla Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation, dla Google https://policies.google.com/privacy?hl=pl, dla Microsoft https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

11. Polityka „Cookies”

 • INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia Danych związanych z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu.
 • Plik Cookies (tzw. „ciasteczka”) to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
 • Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Serwis i jego usługi dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu. Stosujemy odpowiednie organizacyjne, techniczne i administracyjne środki w celu zachowania dokładności i aktualności Danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą oraz w celu ochrony tych Danych osobowych przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem bądź przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem tych Danych.
 • Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do formularza bez utraty jego parametrów, co wiązało by się z ponowną koniecznością jego uzupełniania.
 • Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
 • Zablokowanie możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu, do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
 • Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „Cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik.
 • Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Internet Explorer, Mozilla FireFox. Google Chrome, Opera.

12. Pytania i kontakt

 • W celu skorzystania z uprawnień i/lub otrzymania wszelkich właściwych informacji należy skontaktować się z INSTYTUTEM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA poprzez adres e-mail biuro@instytutjarosza.pl. Użytkownik zostanie poproszony o podanie informacji identyfikacyjnych; jest to wymagane, aby zweryfikować, czy żądanie zostało wysłane przez Ciebie. INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA  w ciągu miesiąca od odebrania żądania Użytkownika udzieli na nie odpowiedzi.
 • W przypadku żądania przez Ciebie zaktualizowania Danych albo ich usunięcia z bazy danych, albo w przypadku jakikolwiek pytań na temat niniejszej Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z INSTYTUTEM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA poprzez adres e-mail biuro@instytutjarosza.pl.

13. Zmiany w Polityce prywatności

 • Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony Danych oraz rozwój Serwisu mogą wpłynąć na zmiany w Polityce. O wszelkich zmianach Polityki prywatności INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA PROFESORA JAROSZA poinformuje bezzwłocznie Użytkowników za pośrednictwem Serwisu oraz poprzez wiadomość e-mail.

Kalendarz pełen zdrowia

20 marca

Klaudia, Aleksandra, Patrycja
Królewska droga do otyłości - kto to powiedział i co to znaczy
Królewska droga do otyłości - kto to powiedział i co to znaczy
Królewska droga do otyłości - kto to powiedział i co to znaczy