Projekt KIK/34 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Zachowaj Równowagę

Jarosz M. i wsp., Stan odżywienia wśród polskich dzieci w wieku szkolnym, Żyw Człow Metab, 2019, 46, 1, 48–49

Jarosz M., Wojda B., Program redukcji masy ciała – skuteczne narzędzie do poprawy parametrów metabolicznych, Żyw Człow Metab, 2019, 46, 1, 45–47

Prof. M. Jarosz był pomysłodawcą i kierownikiem projektu KIK/34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy Zachowaj Równowagę w latach 2011–2016. W ramach zadania „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach i szkołach oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży” oceniono stan odżywienia wśród polskich dzieci w wieku szkolnym. W badaniu wzięły udział 64 szkoły, w tym 3266 dzieci w wieku od 11 do 16 lat. U 22,3% badanych stwierdzono nadwagę i otyłość, a u 8,6% niedobór masy ciała. Nadmiar masy ciała częściej był obserwowany u chłopców (25,5%) niż u dziewcząt (19,2%), w przeciwieństwie do niedowagi, która częściej dotyczyła dziewcząt (11%) niż chłopców (6,2%).

W ramach innego zadania pt. „Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce” w latach 2012–2016 przeprowadzono 42 edycje 12-tygodniowego programu redukcji masy ciała w placówkach medycznych w całej Polsce, z których skorzystało ponad 2100 osób  z nadmierną masą ciała. Program ten był realizowany przez zespół terapeutyczny – lekarz, dietetyk, psycholog, rehabilitant. Okazał się on efektywnym narzędziem w walce z otyłością, który może być stosowany w placówkach POZ. Uzyskane wyniki biochemiczne potwierdzają, że postępowanie według zasad programu daje realne szanse na poprawę parametrów metabolicznych, a tym samym daje realne szanse na zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia