Regulamin sklepu internetowego

Regulamin ten określa warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod domeną https://instytutjarosza.pl/, w tym warunki udostępniania treści cyfrowych w ramach Umów dostarczenia Produktów oraz świadczenie usług elektronicznych w ramach Umów świadczenia Usług przez Instytut Edukacji Żywieniowej i Stylu Życia Profesora Jarosza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 12/18 (03-946 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000887636, NIP 1133029687, REGON: 38844109, adres e-mail biuro@instytutjarosza.pl, numer tel. 519 736 700 lub 22 61 73 728 i zawiera następujące informacje:

1. DEFINICJE. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • W regulaminie wszelkie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

[supsystic-tables id=1]

 • Sklep jest prowadzony przez Sprzedawcę.
 • Informacje o Usługach i Produktach zawarte w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Za pomocą Formularza zamówienia mogą być zawierane następujące Umowy:
  • Umowa dostarczenia Produktu;
  • Umowa świadczenia Usługi.
 • Każda Umowa dostarczenia Produktu bądź Umowa świadczenia Usługi ma charakter jednorazowy.
 • Każda Umowa zawierana jest w języku polskim.
 • Umowa jest zawarta na czas trwania Usługi, bądź trwania licencji na korzystanie z Produktu zgodnie z pkt 15 Regulaminu.
 • Pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem nie stosuje się przepisu art. 661 Kodeksu cywilnego.
 • Klientom zarejestrowanym w Sklepie mogą być proponowane rabaty i dodatkowe korzyści zgodnie z obowiązującą ofertą Sprzedawcy.

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG. DOSTĘP DO USŁUG. WARUNKI TECHNICZNE

 • Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną Usługi w zakresie:
  • udostępniania do przeglądania Produktów dostępnych w Sklepie,
  • umożliwienie założenia przez Klienta Konta,
  • prowadzenia Konta,
  • umożliwienia składania Zamówień Produktów,
  • dodawania zamówionych Produktów do zakładki „Koszyk”,
  • umożliwienia automatycznego przekierowania do serwisu internetowego banku z którego ma być realizowana płatność za Zamówienie.
 • W związku z ciągłym rozwojem Sklepu, zakres Usług Sklepu może być zmieniony przez Sprzedawcę, w szczególności Usługi mogą być dodawane lub wyłączane, jak też czasowo zawieszane albo dostęp do nich może być ograniczany lub rozszerzany. Informacje o modyfikacjach Usług Sklepu są przekazywane Klientom poprzez umieszczenie stosownej informacji na Stronie Sklepu nie stanowią zmiany Regulaminu.
 • Warunkiem korzystania ze wszystkich Usług Sklepu jest:
  • posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  • dostęp do Internetu;
  • posiadanie przeglądarki internetowej:
   • Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej lub
   • Mozilla Firefox w wersji 74.0 lub nowszej lub
   • Google Chrome w wersji 80.0 lub nowszej lub
   • Opera w wersji 67.0 lub nowszej lub
   • Apple Safari 8.0 lub nowszej;
   • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. REJESTRACJA KONTA I LOGOWANIE DO KONTA

 • Rejestracja Konta Klienta w Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna. Klient może przeglądać Produkty dostępne w Sklepie oraz składać Zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta.
 • Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu zakładki „Zarejestruj się” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania Zamówienia.
 • W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawartymi w polityce prywatności dostępnej pod linkiem https://instytutjarosza.pl/polityka-prywatnosci/.
 • Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie wymaga wypełnienia Formularza rejestracji przez podanie następujących danych
  • adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz
  • ustalenie hasła.
 • Po wypełnieniu Formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”.

  Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca utworzenie Konta Klienta.
 • Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta w Sklepie zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta.
 • Klient posiadający swoje Konto w Sklepie loguje się do niego poprzez kliknięcie w zakładkę „Zaloguj się”

  oraz podanie swojego adresu e-mail i hasła, które Klient użył podczas zakładania Konta (rejestracji).
 • Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów, poprzez przesłanie żądania usunięcia Konta wraz ze wskazaniem danych Klienta, o których mowa w pkt 3.4.
 • Żądanie usunięcia Konta należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@instytutjarosza.pl albo w formie pisemnej na adres ul. Brazylijska 12/18 (03-946 Warszawa).
 • Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi w zakresie prowadzenia Konta z ważnych przyczyn będących naruszeniem pkt 9.1 Regulaminu z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Konta przez Sprzedawcę nastąpi poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Klienta wskazany podczas rejestracji Konta.
 • Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi.

4. WARUNKI UMOWY DOSTARCZENIA PRODUKTU I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 • Klient może dokonać zakupu w Sklepie wyłącznie Produktów w nim dostępnych. Informacja o dostępności Produktu jest wyświetlana w opisie danego Produktu.
 • W celu zawarcia przez Klienta ze Sprzedawcą Umowy dostarczenia Produktu za pośrednictwem Sklepu Klient powinien podjąć następujące działania:
  • skompletować Zamówienie;
  • wypełnić Formularz zamówienia poprzez wskazanie miejsca i sposobu dostawy Zamówienia, a także metody płatności;
  • zapoznać się z treścią i zaakceptować Regulamin;
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji Zamówienia;
  • potwierdzić i wysłać Zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk „Potwierdzam zakup”.
 • Brak któregokolwiek z działań wskazanych w pkt 4.2 powyżej uniemożliwia dokonanie zakupy Produktu za pośrednictwem Sklepu.
 • Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka” poprzez naciśnięcie na przycisk „Do koszyka” znajdujący się przy wybranym Produkcie.
 • Klient w trakcie składania Zamówienia może dokonać zmiany wybranych Produktów oraz wprowadzonych przez siebie informacji w zakładce „Koszyk” lub „Twoje dane” do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zakup”.
 • W Formularzu zamówienia należy wskazać:
  • imię i nazwisko,
  • dane adresowe,
  • numer telefonu,
  • adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
  • adres, na który ma być dostarczony Produkt (dotyczy Produktów niebędących E-bookami), jeśli zamówiony Produkt ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta wybierając opcję „inny adres wysyłki”,
  • NIP (jeżeli Klient nie jest Konsumentem).
 • Po uzupełnieniu Formularza zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Podsumowanie”, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia, które będzie zawierać następujące informacje:
  • wybrana przez Klienta metoda płatności,
  • Cena każdego zamawianego Produktu oraz łączna cena wszystkich zamawianych Produktów, w tym koszty dostawy Produktów oraz dodatkowe koszty (jeśli mają zastosowanie),
  • wybrany sposób dostawy zamówionych Produktów (dotyczy Produktów niebędących E-bookami),
  • przewidywany czas dostawy zamówionych Towarów (dotyczy Produktów niebędących E-bookami).
 • Po zatwierdzeniu przyciskiem „Potwierdzam zakup” wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia, o którym mowa w pkt 4.7 powyżej oraz informacja o:
  • numerze Zamówienia,
  • dacie złożenia Zamówienia.
 • Złożenie przez Klienta Zamówienia Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy dostarczenia Produktu.
 • Klient niezwłocznie po złożeniu Zamówienia otrzymuje na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 • Z chwilą otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje Umowa dostarczenia Produktu.
 • W przypadku gdy wskazana wiadomość e-mail nie wyświetla się w skrzynce odbiorczej, Klient powinien sprawdzić czy nie trafiła do folderu spam albo śmieci, jeżeli również tam nie wyświetla się wiadomość e-mail potwierdzająca złożenie Zamówienia, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przesyłając wiadomość na adres e-mail biuro@instytutjarosza.pl.

5. ZAPŁATA CENY. FAKTUROWANIE

 • Po dokonaniu wyboru Produktu bądź Usługi, Klient klika w przycisk „Przejdź do kasy”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę Zamówienia.
 • Na stronie Zamówienia, Klient powinien wypełnić Formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 • Cena jest uwidoczniona w Sklepie na stronie danego Produktu i zawiera wszelkie należne podatki.
 • Płatność realizowana jest:
  • PayPro SA
   ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań
   NIP: 779-236-98-87
   Regon: 301345068
   Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
   VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935,
   wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości
  • za pomocą przelewu bankowego.
 • Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu zamówienia, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją otrzymywania faktur w formie papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres biuro@instytutjarosza.pl Sprzedawca prześle Klientowi fakturę w wersji papierowej na adres wskazany przez Klienta.

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 • Zamówienie zawierające Produkt zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę zapłaconej Ceny za dany Produkt lub informacji od podmiotu realizującego płatność potwierdzenie otrzymania zapłaconej Ceny.
 • Zakupiony przez Klienta Produkt:
  • w przypadku E-booków – dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze Strony Sklepu oraz do Klienta wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Produktu, a Klientowi zostaje udzielona licencja na korzystanie z Produktu w zakresie wskazanym w pkt 15,
  • w przypadku pozostałych Produktów, innych niż E-booki – informacje o realizacji Zamówienia zawarte są w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4.10 Regulaminu.
 • Realizacja Zamówienia na Produkt inny niż E-book polega na przygotowaniu do wysyłki i dostarczeniu zamówionych przez Klienta Produktu na adres wskazany przez Klienta i rozpoczyna się:
  • z chwilą przesłania przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail wskazanej w pkt 4.10 Regulaminu w przypadku, gdy Klient wybierze podczas składania Zamówienia sposób płatności „za pobraniem” albo
  • z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy wpłaty Ceny za zamówione przez Klienta Towary, w tym kosztów dostawy Towarów w przypadku, gdy Klient wybierze podczas składania Zamówienia inny sposób płatności niż „za pobraniem”.
 • Zamówienia na Produkty inne niż E-booki są realizowane wyłącznie w Dni robocze.
 • Klient jest informowany o przekazaniu przez Sprzedawcę do wysyłki zamówionych przez Klienta Produktów innych niż E-booki poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia wiadomości e-mail, do której będzie załączona faktura stanowiąca dowód sprzedaży zamówionych Produktów.
 • W przypadku braku dostępności zamówionego Produktu, Klient zostaje niezwłocznie poinformowany o tym fakcie przez Sprzedawcę i ustalony zostanie nowy sposób realizacji Zamówienia. Gdy Cena za zamówione przez Klienta Produkty, w tym koszty dostawy Produktów została już wpłacona na rachunek bankowy Sprzedawcy, a Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować Zamówienia i usatysfakcjonować Klienta proponowanym rozwiązaniem, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu zapłaconej przez Klienta Ceny oraz kosztów dostawy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

7. DOSTAWA

 • Dostawa zamówionych Produktów niebędących E-bookami jest dokonywana na obszarze Polski. Dostawa poza obszar Polski może być realizowana w drodze indywidualnych ustaleń z Klientem i wymaga skontaktowania się Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@instytutjarosza.pl.
 • Zamówione Produkty niebędące E-bookami są dostarczane Klientowi na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia oraz według wybranego przez Klienta w czasie składania Zamówienia sposobu dostawy.
 • Dostawy zamówionych Produktów niebędących E-bookami odbywają się jedynie w Dni robocze.
 • W przypadku, gdy dostawa zamówionych Produktów niebędących E-bookami jest utrudniona lub niemożliwa ze względu na podanie przez Klienta w trakcie składania Zamówienia niekompletnego, niepoprawnego czy błędnego adresu dostawy lub adresu, który stał się nieaktualny w chwili dostawy, lub w sytuacji gdy pod wskazanym adresem nie została odebrana przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę przesyłka z zamówionymi Produktami niebędących E-bookami, Sprzedawca powiadomi o tym fakcie niezwłocznie Klienta przesyłając wiadomość na adres e-mail Klienta podany w trakcie składania Zamówienia. W przypadku, gdy pomimo kontaktu z Klientem realizacja Zamówienia jest nadal niemożliwa, Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Klientowi stosowne oświadczenie woli o swoim odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca może wykonać prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówionego Produktu niebędącego E-bookiem przez Klienta.
 • Koszty dostawy ponosi Klient, o ile odmienna informacja nie zostanie umieszczona przy danym Zamówieniu. Klient jest informowany przez Sprzedawcę o kosztach dostawy zamówionych Towarów w trakcie składania Zamówienia.
 • Czas dostawy zamówionych Produktów niebędących E-bookami zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

8. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ SPRZEDAWCA

 • Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie:
  • ważnego i aktywnego adresu e-mail;
  • miejsca w skrzynce pocztowej pod wskazanym przez Klienta adresem e-mail umożliwiającego odbieranie przez Klienta wiadomości;
  • brak blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta;
  • nieusuwanie i nieblokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 • Do prawidłowego korzystania z Produktu niezbędne jest posiadanie przez Klienta pakietu oprogramowania Microsoft Office zawierającego dostęp do programów Word oraz oprogramowania Adobe Acrobat Reader.
 • Do prawidłowego korzystania z Usługi niezbędne jest:
 • posiadanie urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox od wersji 20 lub Internet Explorer od wersji 8.0, Opera od wersji 11, Google Chrome od wersji 27, Safari od wersji 5.0 włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript;
 • wskazanie przez Klienta i używanie ważnego i aktywnego adresu e-mail.

9. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 • Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, które:
  • są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  • wypełniają znamiona przestępstwa lub wykroczenia;
  • stanowią przekazy reklamowe lub przekazy do których rozpowszechniania Klient nie jest uprawiony;
  • nawołują do dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, obrażając inne narodowości, religie i rasy;
  • mają charakter wulgarny, obraźliwy, nieprzyzwoity lub w inny sposób nieakceptowalny społecznie, a także są powszechnie uznawane za niecenzuralne;
  • naruszają prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste.
 • Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 • Klient obowiązany jest do wprowadzania poprawnych danych zgodnych ze stanem faktycznym.

10. PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

 • Sprzedawca zapewnia dostęp do Sklepu na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów:
  • wynikających z ograniczeń w dostępie do Internetu narzuconych przez dostawców usług telekomunikacyjnych, z których to usług korzysta Sprzedawca lub Klient;
  • awarii będących skutkiem zdarzeń pozostających poza kontrolą Sprzedawcy, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, w szczególności: powódź, pożar, awaria sieci Internet lub awaria sieci energetycznej.
 • Sprzedawca jest uprawniony do czasowego – całkowitego lub częściowego zatrzymania funkcjonowania Sklepu w celu jego ulepszenia, naprawy, dodania nowych Usług lub przeprowadzania konserwacji.
 • Zawartość treści umieszczonych w Sklepie jest chroniona prawami własności intelektualnej Sprzedawcy, nie może być kopiowana, modyfikowana, rozpowszechniana bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

11. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

  • Składając Zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy.
  • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia przez Sprzedawcę.
  • Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów i wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://instytutjarosza.pl/polityka-prywatnosci/.

12. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 • Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu bez wad.
 • Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli Produkt:
  • jest uszkodzony, nie uruchamia się po otrzymaniu wiadomości e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie;
  • nie odpowiada ogólnemu opisowi lub jest niekompletny;
  • będący E-bookiem nie został dostarczony Klientowi w przeciągu 1 godziny.
 • Reklamacje mogą być składane:
  • pisemnie na adres: ul. Brazylijska 12/18, 03-946 Warszawa;
  • za pomocą poczty elektronicznej z potwierdzeniem odbioru na adres: biuro@instytutjarosza.pl.
 • Reklamacja powinna zawierać:
  • dane umożliwiające identyfikację Klienta;
  • przedmiot reklamacji;
  • żądania związane z reklamacją.
   W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 • Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 • Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy dostarczenia Produktu, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową dostarczenia Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy dostarczenia Produktu, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 • Konsument nie może odstąpić od Umowy dostarczenia Produktu, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Jeżeli Konsument zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to Sprzedawca uznała za uzasadnione.
 • Produkt nie ma wady, jeżeli Klient nie może korzystać z Produktu z uwagi na niespełnienie warunków technicznych wyszczególnionych w pkt 8 Regulaminu.
 • Postanowienia dotyczące prawa do reklamacji przysługujące Konsumentom, stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 • Zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych odstąpić od Umowy zawartej ze Sprzedawcą bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie.
 • Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wykonując prawo odstąpienia musi poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednostronnego oświadczenia.
 • Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od Umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Korzystanie ze wzorów, o których mowa w zdaniu poprzednim nie jest obowiązkowe.
 • Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia:
 • zawarcia Umowy w przypadku, gdy przedmiotem Umowy o dostarczenie produktu jest E-book;
 • dostarczenia Produktu innego niż E-book.
 • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone:
  • pisemnie na adres: ul. Brazylijska 12/18, 03-946 Warszawa,
  • za pomocą poczty elektronicznej w wiadomości wysłanej na adres: biuro@instytutjarosza.pl.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanej od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Ceny przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta podczas składania Zamówienia, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności.
 • Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie będzie mógł odstąpić od Umowy, gdy:
  • wyrazi zgodę na wykonanie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy świadczenia Usługi;
  • wyrazi zgodę na dostarczenie Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  • Usługa zostanie wykonana w całości.
 • Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do:
  • Umów świadczenia Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  • Umów dostarczania produktu w postaci E-booka stanowiącego treść cyfrową, która nie jest zapisana na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy dostarczania produktu i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy dostarczania Produktu.
 • Jeżeli w tracie zakupu E-booka Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie Umowy dostarczenia Produktu poprzez dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego E-booka przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy dostarczenia Produktu, Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy dostarczenia Produktu zawartej z Sprzedawcą.

14. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 • Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

  Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostępne są na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 • Klient będący Konsumentem może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Sprzedawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 • W przypadku braku zainteresowania ze strony Klienta będącego Konsumentem możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, spory powstałe pomiędzy Klientem będącym Konsumentem, a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sądy właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Spory powstałe pomiędzy Klientem niebędących Konsumentem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sądy właściwe rzeczowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

15. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • Z chwilą zawarcia Umowy dostarczenia Produktu Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji, bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z treści cyfrowych E-booka w następującym zakresie:
  • utrwalenia i zwielokrotnienia E-booka do własnego użytku;
  • wprowadzania do pamięci dowolnej liczby komputerów lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci (tzw. cloud computing).
 • Licencja jest nieprzenoszalna. Klient nie może przenieść prawa do korzystania z zakupionego E-booka na inną osobę. Klient nie ma również prawa udzielania dalszych upoważnień do korzystania z E-booka (czyli sublicencji). Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego E-booka, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.
 • Licencja na korzystanie z zakupionego przez Klienta E-booka udzielona zostaje Klientowi na czas nieokreślony. Sprzedawca zobowiązuje się do niewypowiadania licencji, o ile Klient nie naruszy warunków licencji wskazanych w pkt 15.1-15.2 Regulaminu.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do zawarcia Umowy świadczenia Usługi bądź Umowy dostarczenia Produktu.
 • Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  • zmiany danych Sprzedawcy;
  • zmiany sposobu świadczenia Usług bądź warunków prowadzenia Sklepu spowodowanych przyczynami technicznymi, wprowadzeniem nowych funkcjonalności, bądź zmianą dotychczasowych funkcjonalności;
  • zmiany zakresu lub zasad świadczenia Usług poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub Usług albo Produktów oferowanych Klientowi;
  • zmiany sposobów płatności i udostępniania Produktów bądź świadczenia Usługi;
  • konieczności zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść oraz poprawę błędów lub omyłek pisarskich.
 • W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu Sprzedawca poinformuje o tym Klienta poprzez umieszczenie przez Sprzedawcę na Stronie Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzyma tę informację na Stronie Sklepu przez okres co najmniej 14 (czternastu) kolejnych dni kalendarzowych.
 • Aktualna wersja Regulaminu oraz jego archiwalne wersje dostępne są na Stronie Sklepu. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie, bezpłatnie na Stronie Sklepu w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Każda osoba odwiedzająca Sklep ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku oraz zapisać go na własnym nośniku.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2022.11.30 i obowiązuje do Umów zawartych od tego dnia.
 • Integralną cześć Regulaminu stanowi „Wzór formularza odstąpienia od umowy”.

Załącznik nr 1 do Regulaminu: Wzór formularza odstąpienia od umowy

imię i nazwisko Konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy(-ów) na prawach konsumenta _________________

adres Konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy(-ów) na prawach konsumenta ___________________________

adres e-mail Konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy(-ów) na prawach konsumenta ____________________

Do ____________________

 

niniejszym informuję/informujemy, iż odstępuję/my od*

 • Umowy świadczenia Usługi
 • Umowa dostarczenia Produktu

zawartej w dniu __________________

podpis Konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy(-ów) na prawach konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) __________

 

* prosimy o wybranie

data________________

Kalendarz pełen zdrowia

23 lipca

Apolinary, Bogna, Brygida
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?