European Journal of Cancer Prevention 2000

Jarosz M. i wsp., Tobacco smoking and vitamin C concentration in gastric juice healthy subjects and patients with Helicobacter pylori infection, Eur. J. Cancer Prev., 2000 Dec, 9 (6), 423–428

Prof. M. Jarosz był kierownikiem badań klinicznych i głównym autorem pracy, w której stwierdzono, że palenie tytoniu zmniejsza stężenie witaminy C w soku żołądkowym zarówno u osób zdrowych, jak i u chorych z zakażeniem H. pylori. Wykazano tym samym, że może to być jednym z mechanizmów prowadzących do rozwoju zmian przedrakowych i raka żołądka oraz rozwoju wrzodu trawiennego i zwiększenia jego nawrotowość u osób z zakażeniem H. pylori. Wykazano poza tym ścisłą korelację pomiędzy ilością wypalanych papierosów a wielkością spadku stężenia witaminy C w soku żołądkowym.

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia