European Journal of Cancer Prevention 1998

Jarosz M. i wsp., Effects of high dose vitamin C treatment on Helicobacter pylori infection and total vitamin C concentration in gastric juice, Eur. J. Cancer Prev., 1998, 7, 449–454

Prof. M. Jarosz był kierownikiem grantu naukowego KBN i głównym autorem międzynarodowej pracy, której celem było wyjaśnienie czy duże dawki witaminy C mają wpływ na zwiększenie stężenia witaminy C w soku żołądkowym oraz czy hamują rozwój Helicobacter pylori.  W badaniach stwierdzono, że doustne podawanie dużych dawek witaminy C u chorych z zakażeniem H. pylori i współistniejącym zapaleniem błony śluzowej żołądka zwiększa istotnie stężenie witaminy C w soku żołądkowym oraz u części chorych (ok. 30%) powoduje eradykację H. pylori.

Kalendarz pełen zdrowia

27 lutego

Gabriel, Anastazja, Anna
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!