6 Program Ramowy Unii Europejskiej PorGrow

Szponar L., Ciok J., Jarosz M., Dolna A., Ołtarzewski M., Opcje polityki przeciwdziałania rosnącemu zagrożeniu otyłością. Przekrojowe badania porównawcze (Polska), IŻŻ, Warszawa, 2006

Prof. M. Jarosz był współautorem projektu i monografii. Praca została wykonana w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej PorGrow w 2006 roku. Głównym celem projektu było określenie i zdefiniowanie głównych założeń dla działań prawodawczych, które pokazywałyby jak skutecznie przeciwdziałać narastającej epidemii otyłości. Badania prowadzono według takiej samej metodyki w 9 państwach europejskich: na Cyprze, w Finlandii, Francji, Hiszpani, Grecji, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, na Węgrzech oraz w Polsce. W realizacji projektu posłużono się metodą mapowania wieloczynnikowego (ang. Multi Criteria Mapping – MCM), które pozwoliło na zebranie informacji jakościowych i ilościowych od 21 uczestników badania reprezentujących różne organizacje i instytucje potencjalnie zainteresowane problemem przeciwdziałania otyłości. Dane zbierano za pomocą sformalizowanych wywiadów przeprowadzonych pomiędzy grudniem 2004 a lipcem 2005. W monografii przedstawiono wyniki badań na podstawie danych epidemiologicznych dotyczących spożycia żywności oraz stanu odżywienia mieszkańców Polski w powiązaniu z aktualną częstością i trendami epidemii otyłości w Polsce. Na zakończenie pokazano propozycję rozwiązania ze strony różnych grup sektora publicznego, która stałaby się skuteczną strategią polityczną mogącą odwrócić rosnący trend częstości występowania nadwagi i otyłości.

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia